Regulamin Bloomi.shop


§ 1

Postanowienia wstępne


 1. Platforma Bloomi Shop, dostępny pod adresem internetowym bloomi.shop, prowadzony jest przez Rafała Morawiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Fibloo Sp. z o. o. NIP 4980273937, REGON 521757530

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy i określa zasady korzystania z Platformy handlowej on-line.§ 2

Definicje


 1. Kupujący - użytkownik chcący dokonać lub dokonujący zakupów w obrębie Platformy.

 2. Sprzedający - użytkownik chcący dokonać lub dokonujący sprzedaży w obrębie Platformy.

 3. Platforma - otwarta platforma handlowa on-line prowadzona przez Fibloo pod adresem internetowym bloomi.shop

 4. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.

 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym.

 6. Konto - konto na Platformie, są w nim gromadzone są dane podane dotyczące zamówień i/lub ofert.

 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.

 8. Formularz zamówienia - formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Koszyk - element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów i danych wymaganych do realizacji zamówienia.

 10. Produkt - dostępna Platformie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedającymza pośrednictwem Platformy.


§ 3

Kontakt z Platformą


 1. Adres: ul. Janty 1/1/7 41-940 Piekary Śląskie

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]


§ 4

Wymagania techniczne


 1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu dostępnego na Platformie oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (np. Google Chrome),

 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 4. włączona obsługa plików cookies,


§ 5

Informacje ogólne


 1. Bloomi Shop w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną użytkownika.

 2. Przeglądanie asortymentu dostępnego na Platformie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedającego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana przez Sprzedającego w opisie Produktu.


§ 6

Zakładanie Konta na Platformie


 1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z numerem NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz login i hasło.

 2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe ale wymaga weryfikacji adresu email poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości email otrzymanej podczas zakładania Konta.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Bloomi SHop, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7

Zasady wystawiania Ofert


 1. Sprzedający ma możliwość wystawić Ofertę w ramach której określa warunki sprzedaży danego Przedmiotu

 2. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia Oferty jak najdokładniej opisująca sprzedawany Przedmiot.

 4. Sprzedający dla każdej Oferty określa metody dostawy i czas realizacji, których zobowiązuje się przestrzegać


§ 8

Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny);

 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 4. kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę"

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w najszybszym możliwym terminie lub terminie określonym przez regulamin Sprzedającego (jeśli Sprzedający posiada własny regulamin).


§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży


 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującego a Sprzedającego następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie zgodnie z § 8 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający oraz Kupujący niezwłocznie otrzymują potwierdzenie Sprzedaży. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Bloomi Shop stosownej wiadomości e-mail na podane przez Kupującego i Sprzedającego adresy e-mail.

 3. Jeśli Kupujący wybrał przedpłatę (jeśli taka opcja była dostępna) zobowiązuje się do opłacenia Zamówienia w najszybszym możliwym terminie lub terminie określonym przez regulamin Sprzedającego (jeśli Sprzedający posiada własny regulamin).

 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w Ofercie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin lub termin podany przez Sprzedającego w Ofercie lub regulaminie Sprzedającego (jeśli takowy posiada).

 6. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Platformy w zakładce "Koszty dostawy" (dostępna na stronie Oferty) oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 11

Opłaty i prowizje


 1. Usługi świadczone przez Platformę są darmowe za wyjątkiem opłat wymienionych w Regulaminie. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 2. Platforma pobiera prowizję od każdego sprzedanego Przedmiotu w wysokości 5% (za wyjątkiem promocji organizowanych przez Platformę).

 3. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Fibloo w ramach Platformy uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.

 4. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Fibloo opłatami lub prowizjami.

 5. Za usługi świadczone w ramach Platformy, wystawiane są faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.


§ 12

Rola Fibloo


 1. Fibloo nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez umów zawartych w ramach Sprzedaży. Fibloo nie ponosi odpowiedzialności za legalność i jakość sprzedawanych Produktów, zdolności Sprzedającego do sprzedaży, wypłacalności Kupującego oraz prawdziwości i rzetelności informacji podanych przez Użytkowników.

 2. Fibloo może weryfikować przestrzeganie Regulaminu i odmówić publikacji, zmienić lub usunąć Ofertę jeśli ta łamie Regulamin

 3. W przypadku gdy Użytkownik łamie Regulamin, Fibloo może upomnieć Użytkownika lub czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do wybranych funkcji Platformy lub zawiesić na czas określony lub nieokreślony jego Konto.


§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


§ 14

Dane osobowe na Platformie


 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Fibloo przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w celach związanych z przeprowadzaniem Sprzedaży oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Bloomi Shop w związku z korzystaniem z Platformy, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.


§ 15

Postanowienia końcowe


 1. Fibloo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Fibloo poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr